Beleggingen

Pensioenfonds Pon heeft als doel de uitvoering van de pensioenregeling(en) van het pensioenfonds. Het pensioenfonds streeft er hierbij naar om het pensioen mee te laten stijgen met de prijsinflatie, zodat de koopkracht van het pensioen behouden blijft. Om dit mogelijk te maken, belegt het pensioenfonds het pensioenvermogen. Het beleggen van het pensioenvermogen neemt wel enig risico met zich mee. Pensioenfonds Pon vindt het nemen van enig beleggingsrisico acceptabel, zelfs indien dit betekent dat het pensioen mogelijk gekort zou moeten worden.

Het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Pon is er daarom op gericht om met een voor het pensioenfonds verantwoord en acceptabel beleggingsrisico een zo hoog mogelijk rendement te behalen voor de (gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden van het pensioenfonds. Hierbij wordt rekening gehouden met de opbouw van het deelnemersbestand, de solvabiliteit, de wenselijkheid van stabiele premies en de risicohouding.

Het bestuur van Pensioenfonds Pon is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid. Hierbij wordt het bestuur ondersteund door de beleggingscommissie, de risicocommissie en de door het bestuur aangestelde vermogensbeheerder.

Meer informatie over het beleggingsbeleid vindt u in de Verklaring beleggingsbeginselen. U vindt de Verklaring beleggingsbeginselen bij de Documenten.

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Pensioenfonds Pon belegt een vermogen van ca. 400 miljoen. Het pensioenfonds vindt het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van zijn beleggingen. Dat begint bij het goed begrijpen van de invloed van onze beleggingen op mens, milieu en goed bestuur en wat de risico’s van onze beleggingen zijn. Daarnaast vindt Pensioenfonds Pon het belangrijk zijn (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden hierover te informeren. Nationale en internationale wetgeving vraagt dit ook van het pensioenfonds. Het gaat hierbij om twee verordeningen: de zogeheten Informatieverschaffingsverordening (SFDR) en de Taxonomieverordening.

De risico’s op het gebied van duurzaamheid in relatie tot beleggen worden duurzaamheidsrisico’s genoemd. Meer informatie over duurzaamheidsrisico’s en beleggen vindt u onder Fondsdocumenten op de pagina Documenten.

Hoe gaan wij om met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

De Europese verordening SFDR bepaalt dat een pensioenfonds aan moet geven of het de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeneemt. 

Pensioenfonds Pon houdt op dit moment geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, in de zin van artikel 4 van SFDR.

Eigen afweging

Pensioenfonds Pon weegt verschillende ESG-criteria mee bij zijn investeringsbeslissingen. Maar het pensioenfonds weegt niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd in SFDR. Pensioenfonds Pon heeft dus een eigen keuze gemaakt welke criteria het meeweegt.

De SFDR wetgeving is nog in ontwikkeling en is dus nog niet definitief. In 2023 worden wijzigingen verwacht in de lijst met belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en de indicatoren. Nu zijn de wijzigingen nog niet bekend. Pensioenfonds Pon wil zich bij zijn beleggingsbeslissingen nog niet vastleggen op die belangrijkste ongunstige effecten, zonder dat het weet wat die factoren en indicatoren exact zijn.

Data

Daarnaast moeten pensioenfondsen die wel rekening houden met ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ook over een grote hoeveelheid indicatoren rapporteren. Pensioenfonds Pon moet daarvoor aanvullende data inkopen. Dit brengt hoge kosten met zich mee. Maar ook de dekking van de data en de kwaliteit daarvan is een reden om (voorlopig) de verklaring ongunstige effecten niet op te stellen.

Heroverweging keuze

Pensioenfonds Pon verwacht dat zowel de dekking als de kwaliteit van de data de komende jaren zal verbeteren. Het pensioenfonds zal dan de huidige keuze om geen rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten in heroverweging nemen. Bij deze heroverweging neemt het pensioenfonds de kwaliteit, inspanning en kosten van de rapportages mee. Deze heroverweging kan ook nog beïnvloed worden wanneer (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden willen dat Pensioenfonds Pon rekening houdt met de wettelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsrisico’s.

Betrokkenheidsbeleid

Uit de wetgeving van de SRD II (Europese Shareholder Right Directive II) volgt dat Pensioenfonds Pon beleid moet vastleggen hoe het pensioenfonds zich opstelt als betrokken aandeelhouder. Het opstellen als betrokken aandeelhouder doet Pensioenfonds Pon door het aangaan van de dialoog met de ondernemingen waarin wordt belegd. Dit wordt engagement genoemd. Daarnaast doet Pensioenfonds Pon dit door het stemmen, op basis van de aandeelhoudersrechten, tijdens aandeelhoudersvergaderingen.

Pensioenfonds Pon belegt niet zelf direct in aandelen, maar doet dit alleen via beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen worden beheerd door gespecialiseerde vermogensbeheerders. Pensioenfonds Pon maakt voor de engagement en het stembeleid dan ook gebruik van deze vermogensbeheerders. Meer informatie hierover staat vermeld in het betrokkenheidsbeleid. U vindt het betrokkenheidsbeleid bij de Documenten.